Skip to content

Általános szerződési feltételek

 Szerződő felek:

Szolgáltató: Orion Websolutions LLC,  2015 S Tuttle Ave Sarasota FL 34239. EIN: 99-0373199. (Továbbiakban: Szolgáltató)
Szolgáltató számlaszáma:  10918001-00000053-31750002, Unicredit Bank
Kérjük, hogy számla kiállítása nélkül NE utalj cégünk számlájára szolgáltatási díjat!

Ügyfélszolgálat:

Hétfőtől péntekig 10-20 óráig:
Telefon: +36 30 593 8073

Hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig:
email: hello @ honlapberles.com

Előfizető: az a természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki (amely) igénybe veszi Szolgáltató érvényes árlista szerinti, jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatását. (Továbbiakban: Előfizető.)
Előfizető a számla kiegyenlítésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti az ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás idejébe nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, vis major  esetek (pl. tűzvész, földrengés, stb.) okozta üzemzavarok.

A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetén.  A web-programozási, szakmai kérdések nem tartoznak a díjmentes támogatások közé.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 3 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek az árlistában szereplő kiegészítő szolgáltatások, melyek egyedi szerződéssel kerülnek teljesítésre.

Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában szereplő díjakat Előfizető felé kiszámlázni a tárgyidőszak elején. Az egyedi szerződés körébe tartozó szolgáltatások számlázása a szolgáltatás átadásakor történik.

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket, a szolgáltatások díját. A szerződési feltételek módosítását hatályba lépés előtt 15 nappal közzé teszi a honlapján. Az előre kifizetett szolgáltatások tartalma és  díja nem módosítható.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszteni, amennyiben Előfizető a következő előírásokat megszegi:

  • Tilos a Szolgálttató szerverén  törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése
  • Tilos a Szolgáltató szerverén a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, illetve nagy leterhelést okozó honlapok futtatása
  • Tilos a Szolgáltató szerverén  olyan programok futtatása,  amely nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra
  • Tilos a Szolgáltató szerverét kéretlen levelek küldésére használni. (Ide tartoznak az engedély kérő levelek, nyilvános adatbázisból vagy más forrásból megszerzett email címekre kéretlenül küldött levelek.)

Szolgáltató az Előfizetők adatait a tőle elvárható gondossággal óvja, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményekért, károkért.

A Szolgáltatás tartalma

Előfizető az általa – online megrendelőlapon – megrendelt szolgáltatást, az általa megrendelt  időtartamig használja.

A szolgáltatás tartalmazza a választott csomag és a választott sablon Előfizető használatába bocsátását. Ide értve a csomag szerinti számú email fiók létrehozását. 

Választható Sablonok

A sablonválaszték csomagonként eltérő.  Előfizető a rendelkezésre álló sablonokból bekapcsolhatja és testre szabhatja bármelyik sablont, ideértve a stíluslap (CSS) szabad módosítását. A stíluslap módosításához Szolgáltató nem nyújt díjmentes támogatást. A sablonok testreszabási lehetőségei eltérhetnek. A sablon beállításokat Előfizető változóan, a főmenüben önálló menüpontként vagy a Megjelenés menüpont alatt találja.

Előfizető jogai és kötelezettségei

Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel. Ide értve Előfizető hiányos biztonságú számítástechnikai rendszeréből megszerzett felhasználói jelszavakat is.

Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában meghatározott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, 30 napot meghaladó késedelem esetén a szolgáltatás kártérítés nélküli azonnali hatályú felmondására.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli

  • a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből
  • Előfizető számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból

eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára. Előfizető jogosult a határozott idejű szerződést felmondani.  Amennyiben Előfizető a szerződést felmondja, a fennálló esedékes díjakat a felmondáskor egyösszegben köteles megfizetni. A felmondás írásban érvényes, postai vagy elektronikus levél formájában.

Jelen ÁSZF megsértése esetén mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Mindkét fél jogosult a szerződést lejártakor nem meghosszabbítani.

Hatályos 2017. október 1-től.